Over SHRV

voor Rotterdamse Huurders

De SHRV

De Stichting Huurders Rotterdam Vestia (SHRV) heeft als doel om alle Bewonerscommissies (BC) en contactgroepen (CG) van huurders in Vestia complexen in Rotterdam bij elkaar te brengen. De SHRV is een voortzetting van het Platform Hilledijk. De naam van dit Platform Hilledijk is ontstaan doordat voorheen alleen bewonersgroepen van Vestia complex in Rotterdam Zuid waren aangesloten en er overleg plaatsvindt met Vestia Hilledijk.

De SHRV heeft de ambitie om ondersteuning te gaan geven aan alle actieve huurders van Vestia complexen in Rotterdam. Daarom steken we de Maas over naar de noordoever om de samenwerking aan te gaan met BC’s en andere actieve huurders van Vestia complexen in geheel Rotterdam.

Er is veel kennis aanwezig zowel binnen de SHRV als binnen de BC’s en CG’s die wij met elkaar willen delen. Hierdoor leren wij van elkaar en kunnen zo het kennisniveau verhogen. De SHRV ondersteunt de aangesloten BC’s en CG’s waar extra ondersteuning en kennis nodig is. Het bestuur van de SHRV overlegt met Vestia over complex-overstijgende onderwerpen.

Om deze ambitie een basis te geven wordt gewerkt aan een samenwerkingsverband met Vestia, de Huurdersraad Vestia (HRV), de gemeente Rotterdam en de Woonbond. Voor de SHRV wordt een stichting opgezet en voor de communicatie zijn er praktische zaken gerealiseerd zoals een website: www.shrv.nl. De betrokkenen bij dit SHRV initiatief zijn Vestia huurders die dit doen als vrijwilligers en zich al actief inzetten voor hun medehuurders binnen hun BC.

Wat doet de SHRV

Wij ondersteunen BC’s en contactgroepen onder andere op het gebied van servicekosten, (achterstallig) onderhoud en energie coaching. We hebben veel ervaring in het helpen van bewoners bij het oprichten van BC’s en contactgroepen. Hierbij overleggen we ook met Vestia.

Regelmatig brengen de actieve huurders onderwerpen aan die complex-overschrijdend zijn. Een voorbeeld hiervan is het toenemend gebruik van scootmobielen in seniorencomplexen. Vaak ervaren bewoners dat het complex hiervoor niet is ingericht. De SHRV inventariseert de voorkomende problemen en overlegd met Vestia voor meer uniformiteit op het gebied van inrichting en kosten. Op deze manier wordt ook Vestia gestimuleerd om hiervoor passend beleid te ontwikkelen.

Nieuwe vraagstukken

De SHRV wordt geconfronteerd met vraagstukken op het gebied van sloop en renovatie, en nu ook de energietransitie. Daar waar bewoners worden geconfronteerd met deze trajecten wordt vaak een BC opgericht. De SHRV heeft hiervoor de kennis in huis voor het opzetten en adviseren van BC’s. Maar het ontbreekt de SHRV ook nog aan nadere kennis.

Sloop en renovatie trajecten zijn ook voor de SHRV nieuw. Hier ligt de kans om op deze gebieden kennis binnen de SHRV te verkrijgen. De BC’s die er nu mee te maken krijgen leren – noodgedwongen – snel en veel. De verwachting is dat er nog meer sloop en renovatie trajecten aankomen en dan is meer kennis binnen de SHRV waardevol voor het ondersteunen van toekomstige actieve huurders.

Een ander belangrijk onderwerp is de energietransitie. Zoals bekend gaan we ‘van het gas af’. Ook hierbij is duidelijk dat dit in de toekomst voor veel bewoners in Vestia complexen actueel zal worden. De SHRV ondersteund nu actief bij een pilot die in een complex in Rotterdam Zuid wordt gestart. Kennis vergaren en delen is een rol voor de SHRV.

Bij relevante onderwerpen uit de Rotterdamse prestatieafspraken en/of onderwerpen die de aandacht hebben van de HRV en Vestia vragen wij deze partijen om de concrete uitvoering van deze plannen binnen Rotterdam.

Het Platform in de praktijk

De SHRV, voorheen het Platform Hilledijk, is al actief op deze gebieden:

 • Servicekosten
  De service kosten worden per complex bepaald en afgerekend. Daar waar een BC actief is zal de SHRV ondersteunen. Voor complexen waar geen BC actief en bewoners erom vragen wil de SHRV de controle van de servicekosten uitvoeren. Binnen de SHRV zijn verschillende servicekosten coaches aanwezig die zijn opgeleid via een training van de Huurdersraad Vestia.
 • Planmatig onderhoud
  Deze wordt binnen Vestia georganiseerd per vestiging. De vestiging Hilledijk stelt daarvoor ook een budget vast. De SHRV wil meepraten en invloed uitoefenen op dit budget. Feedback vanuit de BC’s geeft kennis over de noodzaak van onderhoud op complex niveau. Het doel is om deze informatie te gebruiken en te bespreken met Vestia Hilledijk teneinde het beschikbare budget op juiste en efficiënte te verdelen over de complexen. Vestia bespreekt in het voorjaar het geplande onderhoud met de actieve BC’s.
 • Leefbaarheid
  Leefbaarheid is vaak “complex overschrijdend”. Situaties kunnen verschillen maar behalve maatwerk oplossingen kan er een vaak overkoepelende oplossing worden gezocht. Een voorbeeld is de toepassing van camera’s. De SHRV kan hierin overleggen om te zoeken naar algemene toepassingen en regelgeving.
 • Energie coaching
  Vooral in oudere complexen is er veel te winnen op het gebied van energiekosten. Binnen de SHRV is kennis aanwezig van een opgeleide energie coach die kan adviseren op het gebied van isolatie en andere energiebesparende maatregelen.
 • Energietransitie
  De Gemeente Rotterdam start diverse pilots om te onderzoeken hoe energietransitie trajecten moeten worden aangepakt. Bij één van deze pilots is de SHRV nauw betrokken. Dit is belangrijk omdat bij de pilot wordt ervaren hoe een dergelijk traject kan verlopen en welke problemen zich kunnen voordoen en hoe deze worden opgelost. Veel complexen zullen volgen waarbij de opgedane kennis belangrijke input zal zijn.
 • Schimmel en vochtproblemen
  De SHRV geeft ondersteuning aan een groep actieve bewoners van een complex waar er grote problemen zijn met vocht en schimmel. Na overleg hierover met Vestia is een verbeterplan opgezet. Deze verloopt niet soepel en ondersteuning en begeleiding van de actieve bewoners blijft nodig.
 • Oprichten BC’s en contactgroepen
  De SHRV ondersteund actieve huurders die een BC of contactgroep willen oprichten. De SHRV overlegd met Vestia en de bewoners. Gezocht wordt naar de vorm van overleg, geeft uitleg over de overlegwet en de rechten en plichten van een BC. Indien gewenst geeft de SHRV blijvende ondersteuning.

Samenwerking

 • Woonbond
  De Woonbond en de SHRV onderzoeken de mogelijkheid om te gaan samenwerken om zo de belangenbehartiging van de Vestia huurders te verbeteren.
 • Vestia
  Het huidige Platform Hilledijk heeft periodiek overleg gevoerd met het management Sociaal Beheer van Vestia Hilledijk. In dit overleg wordt met regelmaat gesproken over specifieke overkoepelende onderwerpen zoals planmatig onderhoud. De bedoeling is om hier invloed op uit te blijven oefenen. Ook zullen onderwerpen worden besproken waarbij een BC vastloopt in het overleg met een Vestia medewerker sociaal beheer.
  De SHRV heeft de ambitie om dit overleg ook op te starten met het management van Sociaal Beer van Vestia Watermanweg op de Noordoever.
 • Huurdersraad Vestia
  De Huurdersraad Vestia (HRV) is een belangrijke partner voor de SHRV. De HRV houdt zich vooral beleidsmatig bezig met vraagstukken die zich uitstrekken over alle Vestia huurwoningen en overlegt regelmatig met het bestuur van Vestia. Naast Rotterdam heeft Vestia o.a. woningen in Den Haag, Zoetermeer en het Westland.

  De SHRV is vooral actief in de Rotterdamse wijken en Vestia complexen. Beiden zijn actief op een ander niveau en kunnen elkaar aanvullen. Omdat de Huurdersraad Vestia afspraken maakt op beleidsniveau heeft dat zijn invloed op alle huurders in de complexen. De SHRV heeft daartegen vooral ervaring en kennis van de situaties in de complexen. Hierbij is het belangrijk dat de Huurdersraad Vestia en de SHRV kennis en ervaring delen. Regelmatig brengt de SHRV onderwerpen aan bij de Huurdersraad Vestia. Een voorbeeld daarvan is de pilot in een Vestia complex waar de energietransitie zal plaatsvinden.
  Momenteel ontwikkeld de Huurdersraad Vestia een training voor BC’s. De SHRV zal hier graag aan bijdragen.
 • BC’s en CG’s
  Betrokkenen bij het SHRV initiatief hebben de Bewonerscommissie (BC) en Contactgroepen (CG) van Vestia complexen in Rotterdam benaderd en hun uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband. Deelname en samenwerking is op vrijwillige basis en elke BC en CG maakt hiervoor zijn afwegingen.
  Hoe meer betrokkenen zich aansluiten bij de SHRV hoe beter de belangen van de Vestia huurders behartigd kunnen worden in Rotterdam. De SHRV houd daarom graag de deur open voor betrokkenen die hierover nog geen besluiten hebben genomen of eerder hebben afgezien van deelname aan de SHRV.
 • Andere partijen
  Voor een betere belangenbehartiging van de Vestia huurders wil de SHRV ook de samenwerking aangaan met stakeholders in Rotterdam zoals wijkraden, de gemeente, gebiedscommissies en ouderenbonden.

Adres gegevens

De Savornin Lohmanlaan 157
3038 NJ Rotterdam

E: info@shrv.nl

Wij ontvangen graag uw bericht